ယေဘုယျ အားဖြင့် course များကို ဖန်တီးရာတွင် administrator, course creator, manager များသာ ဖန်တီးနိုင် သည်။
course များကိုဖန်တီးလိုပါက site administration ၏ course အောက်ရှိ manage courses and categories တွင် ကိုယ်ဖန်တီးလိုသော category အောက်တွင် new course ယူ၍ဖန်တီးနိုင်သည်။ (သို့မဟုတ်) site administration ၏ course အောက်ရှိ add a new course တွင် category ရွေးချယ်၍ ဖန်တီးနိုင်သည်။

Course များကိုဖျက်ခြင်း

course များကိုဖျက်ရာတွင် administrator ကသာဖျက်နိုင်သည်။ course creator များမှာ course များဖန်တီးပြီး ၂၄ နာရီအတောအတွင်းသာ ဖျက်နိုင်သည်။
course များကိုဖျက်လိုပါက site administration ၏ course အောက်ရှိ ကိုယ်ဖျက်လိုသော course ရှိသည့် category အောက်တွင် ဖျက်လိုသော course ကို delete နှိပ်၍ဖျက်နိုင်သည်။